Wat is een milieueffectrapportage?

Wat is een milieueffectrapportage?

Het milieu is natuurlijk belangrijk voor ons allemaal. Daarom is het ook zo belangrijk om het milieubelang mee te nemen bij een plan of project zoals het bouwen van huizen of bij het aanleggen van een nieuwe weg. Een milieueffectrapportage zorgt ervoor dat je weet wat de verwachte gevolgen van het project zijn. Wat er ook in meegenomen wordt zijn de alternatieve oplossingen. Met zo’n rapportage zorg je ervoor dat je weet dat je aandacht moet besteden aan:

 

 • De verwachtingen van de initiatiefnemer, bevoegd gezag en belanghebbenden;
 • Essentiële vragen die de milieueffectrapportage moet beantwoorden;
 • Relevante kennis-issues en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding);
 • De politieke dilemma’s die een rol spelen bij bestuurlijke afwegingen;
 • De wijze van participatie.

 

Het is steeds vaker dat burgers, natuur- en milieuorganisaties en universiteiten beschikken over unieke kennis die erg waardevol is. Het is natuurlijk in het belang van de kwaliteit van de milieueffectrapportage om die kennis te betrekken bij de procedure.

 

Wat kan een milieueffectrapportage opleveren?

 

Een goede, leesbare milieueffectrapportage geeft inzicht in de belangrijkste problemen en milieugevolgen. Je krijgt inzicht op de bestuurlijke afweging. Zo kom je sneller aan een beter, afgewogen besluit. Er is nog aansluitende informatie te vinden over milieueffectrapportage.

 

Wat houdt de m.e.r.-procedure in?

 

M.e.r is de afkorting voor een milieueffectrapportage. Er zijn verschillende dingen die gedaan moeten worden. Zo kan je het proces verdelen in drie groepen. De eerste groep is het bevoegd gezag. Onder deze groep valt de overheid, die het besluit over het desbetreffende project neemt. Meestal is dat de gemeenteraad, de Provinciale Staten of een minister. De tweede groep kan iedereen zijn. Dit is namelijk de initiatiefnemer. De initiatiefnemer stelt het m.e.r. op of laat dit doen door een adviesbureau. De derde groep is de commissie. De commissie m.e.r. is onafhankelijk en adviseert overheden over de inhoud van de milieu-informatie. Dit is de procedure die je doorloopt met de bijbehorende groepen.

 

Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht?

 

Een milieueffectrapportage is verplicht bij een plan of project als:

 • Het plan kaders stelt voor activiteiten waarvoor volgens de Wet milieubeheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is
 • Het is ook verplicht als de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk grote gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden waardoor er een beoordeling nodig is.
 • Bij infrastructuur zoals autowegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden
 • Bij waterstaat en waterhuishoudkundige projecten zoals dijken, landaanwinning, waterpeilwijzigingen, grondwateronttrekkingen en ontgrondingen
 • Bij recreatie en toerisme zoals golfbanen, jachthavens, stadions en amusementsparken
 • Bij projecten in landelijk gebied zoals landinrichtingsprojecten, industrieterreinen en intensieve veehouderij
 • Bij afvalbewerking en afvalverwerking zoals afvalverbrandingsinstallaties, afvalrecyclingbedrijven en afvalstortplaatsen
 • En ook bij energie en industrie als olie- en gaswinningen, energiecentrales, windmolenparken, chemische installaties en raffinaderijen

 

Dat is een hele lijst en zoals te zien is, is het vaak verplicht bij grote projecten die de omgeving en het milieu beïnvloeden. Nu je weet wat een milieueffectrapportage is en weet wat het allemaal inhoud, kun je beginnen met het opstellen van een m.e.r. voor een project. Lees de informatie goed door zodat je goed voorbereid bent.

Op welke manier kom je uit bij een ecologisch onderzoeksbureau?

Op welke manier kom je uit bij een ecologisch onderzoeksbureau?

Je hoeft niet lang te zoeken om te ontdekken dat een ecologisch onderzoeksbureau naar het totaal kijkt op het gebied van natuur en milieu. Een voorbeeld van specialismen van zo’n onderzoeksbureau:

 • Vegetatie onderzoek
 • Vissen onderzoek
 • Vleermuis onderzoek
 • Onderzoek naar vlinders en libellen
 • Onderzoek naar amfibieën en reptielen
 • Broedvogelkartering
 • Onderzoek naar zoogdieren

De eeuwige discussie over biodiversiteit

Als je als leek rondkijkt ziet het er piekfijn uit. We hebben zee waarin we in de zomer kunnen zwemmen, bossen waar we kunnen wandelen, en uitgestrekte natuurgebieden waar het goed gaat. Maar ook in het klein, die vogel en vlinder in de achtertuin, of in het plantsoen in het park. Desalniettemin slaat de politiek alarm. We stoten teveel stikstof uit, sterker nog, er is sprake van een stikstofcrisis.

We mogen niet meer zo hard rijden op de snelweg, we moeten minder reizen met het vliegtuig, en er worden mogelijkheden geboden voor veehouders om het bedrijf te stoppen. Maar wat is de reden? De natuur doet het toch goed? Uit ecologisch onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Zo groeien er in het bos veel meer bramen dan vroeger. Deze braamstruiken, die het goed doen bij veel stikstof in de lucht, overwoekeren de varens en heide. Er ontstaat een eentonig landschap zonder diversiteit. Het belang van een ecologisch onderzoeksbureau is dus groot voor het voeren van beleid.

Ecologie is dus in feite het totaal

Om de biodiversiteit te behouden zijn onderzoeken heel belangrijk. Als een gemeente besluit om aan de rand van de bebouwde kom een woonwijk te realiseren, of een bedrijventerrein, dan is alvorens een ecologisch onderzoeksbureau inschakelen van groot belang. Het mag niet zo zijn dat zulke bouwprojecten de verstoorde natuur nog verder zal verstoren met een eentonig landschap als resultaat.

Bij ecologisch onderzoek kijken de onderzoekers naar het totaal van alles wat leeft in dat gebied en directe omgeving. Na dat onderzoek komt er een advies, en zo kan die gemeente zonder schade aan het milieu het project realiseren. Het meest duidelijke voorbeeld, en het is nog recent geleden ook, is het circuit van Zandvoort. Dit is gelegen in uiterst kwetsbaar duingebied, maar dankzij goed onderzoek door ecologen was het toch mogelijk om het te renoveren en te moderniseren tot een prachtig circuit.

De sociaal-ecologische benadering van menselijke en organisatorische ontwikkeling

Sociale ecologie (ook wel de beweging voor sociale ontwikkeling genoemd) is een holistische benadering van de mens en de groepen, organisaties en samenlevingen die ze vormen. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste kenmerken van de sociaal-ecologische benadering van menselijke ontwikkeling onderzoeken.

De gemeenschappelijke benadering van de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen was het opleiden van mensen op technische basis, het verbeteren van vaardigheden en intellectuele kennis van de specifieke functie die ze binnen hun organisatie vervullen. Dit beperkt de mogelijkheden voor de individuen in kwestie, maar ook het mogelijke nut dat de organisatie voor hen kan hebben. Te lang is motivatie gebaseerd geweest op ideeën om technische vaardigheden te verbeteren, of in de gedachte of mogelijkheid van een hoger salaris of een hogere functie binnen het bedrijf, dat als een wortel aan een stok voor de medewerkers hangt.

Deze benaderingen waren gebaseerd op een beperkt mechanistisch gezichtspunt van de mens en bleken in feite ondoeltreffend te zijn. Al geruime tijd kijkt het Westen met afgunst naar de loyaliteit van de Japanse arbeiders aan het bedrijf en de identificatie met hun werk als een bron van trots. Het is echter moeilijk geweest voor westerse bedrijven om Japanse methoden over te nemen, omdat de mentaliteit van de volkeren radicaal anders is en het westerse management traag is geweest om de echte behoeften van Westerse en Europese individuen te begrijpen.

Kenmerkend voor Westerse en Europese mensen is een toenemend gevoel van eigenheid. Het sterke gevoel van clan, familie, erbij horen en een integraal onderdeel zijn van een sociale groep is nog steeds sterk aanwezig in de oosterse cultuur, maar verdwijnt met een verbazingwekkende snelheid in de westerse culturen. Een werknemer kan dus verbaasd en afgestoten zijn door het idee om het bedrijf waarvoor hij werkt te beschouwen als iets waaraan hij volledige loyaliteit verschuldigd is. Voor een arbeider aan een lopende band, wiens bedrijf, in overeenstemming met de mechanistische kijk op het leven, hem of haar beschouwt als weinig meer dan een vervangbaar wiel in het tandwiel met een beperkt actieveld, wordt zijn of haar werk gemakkelijk een kwaad noodzaak. De baan is slechts een middel om geld te hebben voor voedsel en gezinsbehoeften.

Stress, de nemesis van organisatorische prestaties

Stress wordt steeds beter bekend als prestatiedemper voor individuen. Er is echter nog steeds weinig begrip over hoe alomvattend het stressprobleem op de werkplek is, de impact ervan op de prestaties van de organisatie en wat de stress in de eerste plaats werkelijk veroorzaakt.

Het onwelkome feit is dat stress endemisch is in ons organisatorische leven. Overal waar we terugtrekking onder medewerkers, een hoog foutenpercentage, chronische klantenservice, lage productiviteit, uitgebreide verspilling, slechte besluitvorming op managementniveau en weinig inspirerend leiderschap zien, kunt u er zeker van zijn dat stress de onderliggende oorzakelijke factor is. Uiteindelijk is gestrest gedrag en gestrest denken de fundamentele reden waarom zoveel organisaties niet zo goed werken als ze zouden kunnen en waarom veel te veel van hen falen.

Waar we bij het management rekening mee moeten houden, is dat persoonlijke kwaliteiten zoals enthousiasme, ondernemingszin, opwinding, nieuwsgierigheid, groepstrouw, creatieve probleemoplossing, teamwork, rustige focus en intuïtief denken aangeboren zijn voor iedereen die we in dienst hebben. MAAR alleen als ze in hun natuurlijke ‘hersentoestand’ zijn.

Deze onschatbare menselijke eigenschappen omvatten fundamentele overlevingsmechanismen die inherent zijn aan ons allemaal. Maar het cruciale feit is dat deze voortreffelijke kwaliteiten over het algemeen alleen voor ons beschikbaar zijn als we in een lage staat van stress verkeren. Dit betekent dat hoe meer stress er is in de werkomgeving, hoe minder deze onschatbare kwaliteiten beschikbaar zijn voor de organisatie.

In wezen zijn het potentieel en de wens voor zeer creatief en productief werk al inherent aan bijna elke werknemer op uw loonlijst. Als zodanig moeten alle managers echt doen om de productiviteit drastisch te verbeteren, namelijk de organisatorische remmen loslaten die mensen ervan weerhouden om deze aangeboren kwaliteiten daadwerkelijk bij te dragen aan het algemene doel. Haal de stress weg en je bouwt een doelgerichte, energieke en ondernemende werkcultuur op.

Mythes organiseren: je moet een natuurlijk geboren organisator zijn

Een van de vele opmerkingen die ik vaak hoor over organiseren, is dat mensen me vertellen “Ik ben gewoon geen natuurlijke organisator. Je moet zo geboren worden.”

Akkoord, sommige mensen vinden organiseren gemakkelijker dan anderen. Sommige mensen hebben er een natuurlijke aanleg voor. Dat zijn de mensen die van kinds af aan hun boeken alfabetisch ordenen, hun speelgoedautootjes op maat, of hun bouwstenen op maat, kleur en vorm. Later in hun leven gaan ze verder met alfabetische cd-verzamelingen in ziekenhuizen op hun lakens.

Maar de meesten van ons, waaronder ikzelf, zijn helemaal niet zo. We hebben allemaal te maken gehad met onze eigen desorganisatie tot een punt waarop we een bewuste beslissing namen om iets te veranderen. We besloten ons te organiseren. We gingen eropuit en kochten boeken, vroegen vrienden, deden onderzoek op internet, volgden cursussen en seminars en vonden op de een of andere manier alle tools die nodig waren om ons gewoon te organiseren.

Organiseren is een proces dat begint met de wens om georganiseerd te raken en een bewuste keuze om een ​​aantal gewoontes te veranderen. Je zet je zinnen erop. Je moet dan de tools leren. Of dit nu tijdmanagementtechnieken zijn of de beste manier om uw huis te ordenen of de meest geschikte aanpak om uw bureau op te ruimen en een archiefsysteem op te zetten, er zijn veel verschillende manieren om het overzicht te houden, en niet elke manier is geschikt voor iedereen .

Er is geen goede of foute manier, het belangrijkste is dat je een begin maakt, stopt met het uitstellen ervan en doorgaat met het proces van organiseren. Onderweg zullen er tegenslagen en moeilijkheden zijn terwijl je je organisatievaardigheden verfijnt en aanscherpt. Maar uiteindelijk bereik je je doel om georganiseerd te zijn. U zult beseffen dat u zich beter voelt over uzelf, u zult ha.