Het milieu is natuurlijk belangrijk voor ons allemaal. Daarom is het ook zo belangrijk om het milieubelang mee te nemen bij een plan of project zoals het bouwen van huizen of bij het aanleggen van een nieuwe weg. Een milieueffectrapportage zorgt ervoor dat je weet wat de verwachte gevolgen van het project zijn. Wat er ook in meegenomen wordt zijn de alternatieve oplossingen. Met zo’n rapportage zorg je ervoor dat je weet dat je aandacht moet besteden aan:

 

 • De verwachtingen van de initiatiefnemer, bevoegd gezag en belanghebbenden;
 • Essentiële vragen die de milieueffectrapportage moet beantwoorden;
 • Relevante kennis-issues en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding);
 • De politieke dilemma’s die een rol spelen bij bestuurlijke afwegingen;
 • De wijze van participatie.

 

Het is steeds vaker dat burgers, natuur- en milieuorganisaties en universiteiten beschikken over unieke kennis die erg waardevol is. Het is natuurlijk in het belang van de kwaliteit van de milieueffectrapportage om die kennis te betrekken bij de procedure.

 

Wat kan een milieueffectrapportage opleveren?

 

Een goede, leesbare milieueffectrapportage geeft inzicht in de belangrijkste problemen en milieugevolgen. Je krijgt inzicht op de bestuurlijke afweging. Zo kom je sneller aan een beter, afgewogen besluit. Er is nog aansluitende informatie te vinden over milieueffectrapportage.

 

Wat houdt de m.e.r.-procedure in?

 

M.e.r is de afkorting voor een milieueffectrapportage. Er zijn verschillende dingen die gedaan moeten worden. Zo kan je het proces verdelen in drie groepen. De eerste groep is het bevoegd gezag. Onder deze groep valt de overheid, die het besluit over het desbetreffende project neemt. Meestal is dat de gemeenteraad, de Provinciale Staten of een minister. De tweede groep kan iedereen zijn. Dit is namelijk de initiatiefnemer. De initiatiefnemer stelt het m.e.r. op of laat dit doen door een adviesbureau. De derde groep is de commissie. De commissie m.e.r. is onafhankelijk en adviseert overheden over de inhoud van de milieu-informatie. Dit is de procedure die je doorloopt met de bijbehorende groepen.

 

Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht?

 

Een milieueffectrapportage is verplicht bij een plan of project als:

 • Het plan kaders stelt voor activiteiten waarvoor volgens de Wet milieubeheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is
 • Het is ook verplicht als de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk grote gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden waardoor er een beoordeling nodig is.
 • Bij infrastructuur zoals autowegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden
 • Bij waterstaat en waterhuishoudkundige projecten zoals dijken, landaanwinning, waterpeilwijzigingen, grondwateronttrekkingen en ontgrondingen
 • Bij recreatie en toerisme zoals golfbanen, jachthavens, stadions en amusementsparken
 • Bij projecten in landelijk gebied zoals landinrichtingsprojecten, industrieterreinen en intensieve veehouderij
 • Bij afvalbewerking en afvalverwerking zoals afvalverbrandingsinstallaties, afvalrecyclingbedrijven en afvalstortplaatsen
 • En ook bij energie en industrie als olie- en gaswinningen, energiecentrales, windmolenparken, chemische installaties en raffinaderijen

 

Dat is een hele lijst en zoals te zien is, is het vaak verplicht bij grote projecten die de omgeving en het milieu beïnvloeden. Nu je weet wat een milieueffectrapportage is en weet wat het allemaal inhoud, kun je beginnen met het opstellen van een m.e.r. voor een project. Lees de informatie goed door zodat je goed voorbereid bent.